Připomínkování územního plánování

Registrace

Přihlašovací údaje

Povinná pole jsou označena *

Identifikační údaje

Adresa

Informace podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů:
Registrace uživatele do systému pro připomínkování územního plánování v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři je nezbytná pro vytvoření elektronického formuláře pro podání připomínky/námitky. Údaje budou zpracovávány Magistrátem hlavního města Prahy pro účely zpracování podání a pro jejich využití v agendě spravující územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci. Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a v případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Magistrátu hlavního města Prahy k porušení zákona, máte také právo požádat Magistrát hlavního města Prahy o vysvětlení, resp. nápravu formou blokace, likvidace či opravy těchto osobních údajů (viz § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů).

Informace k podání:
Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

  • Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.
  • V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.